Sažetak

 • magistar šumarskih znanosti,
 • radio u Hrvatskim šumama d.o.o.,  MRRŠVG  i Šumarskoj savjetodavnoj službi

 

Osobni podaci

 Ime i prezime:  Robert Ojurović
 Adresa:  Dobrinjska 15, 10 110 Zagreb, Hrvatska
 Telefon:  01/3010 755, 099/3117 701
 E-mail:  robert@ojurovic.eu

 

Obrazovanje

1998. godine Magistar biotehničkih znanosti – znanstveno polje šumarstvo
1991. godine Diplomirani inženjer šumarstva

 

Dodatna edukacija

 • položen državni stručni ispit,
 • ovlašteni inženjer šumarstva,
 • ovlašteni inženjer uređivanja šuma,
 • završio specijalistički program izobrazbe u području javne nabave,
 • završio ECDL kompjutorski tečaj,
 • stalni sudski vještak za šumarstvo i procjenu šumskog zemljišta

 

Radno iskustvo

2019. – Ministarstvo poljoprivrede – Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
2014. – 2018. Savjetodavna služba; Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba

 • pomoćnik ravnatelja za programe i projekte u šumarstvu
 • pomoćnik ravnatelja za šumarstvo
2010. – 2014. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Direkcija u Zagrebu

 • viši stručni suradnik u Službi za šume šumoposjednika
2007. – 2010. Šumarska savjetodavna služba

 • pomoćnik ravnatelja  u Službi za planiranje i održivo gospodarenje šumama
1999. – 2007. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

 • dvije godine stručni savjetnik u Upravi šumarstva, pet godina  viši stručni savjetnik u Upravi šumarstva, godinu dana voditelj Odsjeka za uređivanje i inventarizaciju šuma
 • bio nacionalni koordinator na projektu „Global Forest Resources Assessment“ (Global FRA 2005); projekt uspješno završen
 • bio koordinator projekta „Prva nacionalna inventura šuma Republike Hrvatske“ ispred MRRŠVG; projekt uspješno završen
1991. – 1999. Hrvatske šume p.o. Zagreb, Uprava šuma Gospić

 • godinu dana taksator
 • dvije godine samostalni taksator
 • pet godina  rukovoditelj Odjela za uređivanje šuma