sudski-vjestak-za-sumarstvo

 • izrada elaborata procjene vrijednosti šumskih sastojina:
  • s izmjerom dendrometrijskih podataka
  • s postojećim dendrometrijskim podacima
 • procjena vrijednosti šuma (drvna masa, prirast i sječiva masa) i šumskog zemljišta
 • izračun vrijednosti drvne mase na panju
 • izračun vrijednosti šumskih šteta ( procjena količine i vrijednosti sortimentne strukture posječenih stabala)
 • izračun prihoda i rashoda u šumama
 • izračun sječivih mogućnosti šumskih sastojina
 • izračun vrijednosti pojedinačnih stabala
 • izračun tržišne vrijednosti šumskog zemljišta
 • analiza podataka o gospodarenju šumama za male i velike šumske posjede
 • izrada smjernica za gospodarenje šumama
 • izrada elaborata za izdvajanje šuma iz šumskogospodarske osnove područja
 • procjena vrijednosti šuma na trasama dalekovoda, vodovoda,  prometne i ostale infrastrukture
 • procjena vrijednosti šuma za područja kamenoloma, vodosprema i sl…
 • procjena šteta od divljači, elementarnih nepogoda  i ostalih čimbenika
 • sve ostale usluge vještačenja u šumarstvu