Zakoni:

 • Zakon o šumama, NN 68/18 i 115/18
 • Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu, NN 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14
 • Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, NN 15/18 i 111/18
 • Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, NN 22/06
 • Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja, NN 113/03 i 33/05
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o hrvatskoj poljoprivrednoj – savjetodavnoj službi, NN 111/18
 • Zakon o lovstvu, NN 99/18
 • Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10
 • Zakon o biljnom zdravstvu, NN 75/05, 25/09 i 55/11

 

Pravilnici:

 • Pravilnik o stalnim sudskim vještacima, NN 38/14, 123/15 i 29/16
 • Šumsko – odštetni cjenik, NN 37/15
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, NN 18/04
 • Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu, NN 72/16
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, NN 60/13
 • Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal, NN 60/13
 • Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata, NN 60/13
 • Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti, NN 60/13 i 46/15
 • Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala, NN 60/13
 • Pravilnik o uređivanju šuma, NN 97/18 i 101/18
 • Pravilnik o čuvanju šuma, NN 28/15
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa, NN 53/06 i  137/08
 • Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu, NN 17/15 i 57/17
 • Pravilnik o Upisniku šumoposjednika, NN 137/14 i 57/17
 • Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, NN 16/15
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika, NN 135/14
 • Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika, NN 22/15, 93/15, 57/17 i 46/18
 • Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, NN 19/15
 • Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu, NN 105/09 i 98/11
 • Pravilnik o zaštiti šuma od požara, NN 33/14
 • Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava, NN 76/13 i 122/14
 • Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima, NN 75/13 i 150/14
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora, NN 1/06, 17/07 i 142/12
 • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije, NN 74/07
 • Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata, NN 91/09
 • Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala, NN 91/09
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave, NN 91/09
 • Pravilnik o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi, NN 91/09
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji “kvalificiran” ili “testiran”, NN 4/11
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala, NN 4/11
 • Pravilnik o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, NN 4/11
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata, NN 4/11
 • Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora, NN 4/11
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe, NN 4/1142/11
 • Popis šumskih svojti, NN 4/11
 • Pravilnik o upisniku dobavljača božićnih drvaca, NN 27/15
 • Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal, NN 68/13
 • Pravilnik o provenijencijama svojti šumskog drveća, NN 147/11, 96/12, 115/14 i 114/15
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća, NN 147/11
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala, NN 4/11 i 58/11
 • Pravilnik o upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji, NN 110/18

 

Uredbe:

 • Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 76/14
 • Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina, NN 133/07 i 9/11
 • Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu obavljanja turističke djelatnosti, NN 69/07
 • Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova, NN 108/06

 

Ostalo:

 • Nacionalna šumarska politika i strategija, NN 120/03
 • Ministarske konferencije o zaštiti šuma u Europi
 • Agenda 21, UNCED i druge donijete konvencije i po svim međunarodnim propisima obvezujući akti