Zakoni:

 • Zakon o šumama, NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20
 • Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu, NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19
 • Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, NN 15/18 i 111/18
 • Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, NN 22/06
 • Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja, NN 113/03 i 33/05
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o hrvatskoj poljoprivrednoj – savjetodavnoj službi, NN 111/18
 • Zakon o lovstvu, NN 99/18 i 32/20
 • Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10
 • Zakon o biljnom zdravstvu, NN 75/05, 25/09 i 55/11

Pravilnici:

 • Pravilnik o stalnim sudskim vještacima, NN 38/14, 123/15, 29/16 i 61/19
 • Šumsko – odštetni cjenik, NN 37/15
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, NN 18/04
 • Pravilnik o utvrđivanju naknade za šumu i šumsko zemljište, NN 12/20 i 121/20
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, NN 60/13
 • Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal, NN 60/13
 • Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata, NN 60/13
 • Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti, NN 60/13 i 46/15
 • Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala, NN 60/13
 • Pravilnik o načinu formiranja rezervi sjemenskog materijala svojti šumskog drveća, NN 13/15
 • Pravilnik o uređivanju šuma, NN 97/18, 101/18, 31/20 i 99/21
 • Pravilnik o čuvanju šuma, NN 28/15
 • Pravilnik o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata, NN 94/19
 • Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu, NN 71/19
 • Pravilnik o upisu privatnih šumoposjednika, NN 20/19 i 26/19
 • Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, NN 46/21 i 98/21
 • Pravilnik o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, NN 107/21
 • Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, NN 70/21
 • Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu, NN 105/09 i 98/11
 • Pravilnik o zaštiti šuma od požara, NN 33/14
 • Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava, NN 54/19
 • Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, sadržaju i vođenju upisnika te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima, NN 82/19
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora, NN 1/06, 17/07 i 142/12
 • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije, NN 74/07 i 15/15
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave, NN 91/09
 • Pravilnik o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi, NN 91/09 i 21/17
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji “kvalificiran” ili “testiran”, NN 4/11
 • Pravilnik o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, NN 4/11 i 60/13
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata, NN 4/11 i 21/17
 • Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih ustanova odnosno drugih pravnih osoba ovlaštenih za obvezatni stručni nadzor proizvodnje šumskog sjemena, NN 22/07
 • Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2015. godine, NN 8/16
 • Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2016. godine, NN 6/17
 • Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2017. godine, NN 6/18
 • Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora, NN 4/11
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe, NN 4/11, 42/11 i 21/17
 • Popis šumskih svojti, NN 4/11
 • Popis priznatih sjemenskih sastojina, NN 79/01, 10/03, 112/03, 22/07, 11/08 i 11/10
 • Dopuna popisa u upisniku uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica, NN 10/03, 22/07 i 11/08
 • Pravilnik o upisniku dobavljača božićnih drvaca, NN 17/20
 • Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal, NN 68/13
 • Pravilnik o provenijencijama svojti šumskog drveća, NN 147/11, 96/12, 115/14 i 114/15
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća, NN 147/11
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala, NN 4/11, 58/11 i 21/17
 • Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2017. godine, NN 6/18
 • Pravilnik o upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji, NN 110/18
 • Pravilnik o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji 111/18, 33/19 i 50/19
 • Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati, NN 16/19

Uredbe:

 • Uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 55/19
 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 87/19

Ostalo:

 • Nacionalna šumarska politika i strategija, NN 120/03